İbrahim ERGENÇOĞLU
Yatırım ve İnşaat Müdür V.

 

YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

 

 

1 - İçme Suları Biriminin Görevleri:

 

a-Köy ve Bağlı yerleşim birimleri ile askeri garnizonlara sağlıklı ve yeterli miktarda içme suyu temin edilmesi amacı ile içme suyu tesisleri yapmak veya yaptırmak.

b- İçme suyu ihtiyacı olan köylere su temin etmek amacı ile sondaj kuyuları açmak veya açtırmak,gerektiğinde baraj , gölet ,göl gibi tesislerden su almak için su alım yapıları yapmak veya yaptırmak.

c-Mevcut içme suyu tesislerin bakım ve onarımlarını yapmak.

d-Terfili içme suyu sistemlerinin enerji besleme tesislerini yapmak veya yaptırmak.

e-İdarece verilecek benzer görevleri yapmak veya yaptırmak

 

 

 

 

 

 

 

2 - İnşaat ve İskan Biriminin Görevleri:

 

a-Yeterli içme suyu olan köy ve bağlı yerleşim birimlerinin kanalizasyon şebekelerini , atık su fosseptiklerini ve atık su arıtma tesislerini yapmak veya yaptırmak.

b-İdarece yapılmasına karar verilen binaları yapmak veya yaptırmak.

c-İdareye ait bina ve tesisler ile köy kanalizasyon şebekeleri ve fosseptiklerin bakım onarımını yapmak.

 

d - Denetimi verilen yapım işlerinin fen ve sanat kurallarına, teknik şartnamelere, yürürlükteki yönetmeliklere uygun olarak yaptırılmasını sağlamak.
e - Yatırımlara ait ihale öncesi arazi etüt ve proje çalışmalarını yapmak, yaptırmak, inşaat yapılacak arsaların zemin etütlerini yapmak veya yaptırmak.

 

 

f - İhalesi yapılacak işlerin yaklaşık maliyetlerini hazırlamak ve maliyetlerin kontrolünü yapmak.
g - İhale işlem dosyalarını hazırlamak.
h- İhale sonrası aplikasyon işlemlerini yapmak ve denetlemek.
ı- İhale sonrası her türlü tatbikat projesi ve detaylarının tetkikini ve tasdikini yapmak.

 

i - İhalesi yapılan işlerin kontrol hizmetlerini ve denetimini yapmak.

j - Yeni birim fiyat tanzimi, iş artışları revize birim fiyatlarını hazırlamak.

 

k - Hak edişleri düzenlemek.
l - Geçici kabul işlemlerini düzenlemek.
m - Herkesin hesap işlemlerini düzenlemek, kesin kabulü yapmak (tasfiye ve fesih işlemleri dahil).
n - Yeni birim fiyat tanzimi, iş artışları revize birim fiyatlarını hazırlamak.
o - Birimin faaliyet alanı ile ilgili yıllık programlarını Stratejik plan doğrultusunda hazırlamak.
ö - Yatırım Programını hazırlamak ve sonuçlarını izlemek.Birimin faaliyet alanı ile ilgili yıllık programları, stratejik plan doğrultusunda hazırlamak.
p - Birimin hizmet alanı ile ilgili aylık faaliyet raporlarını hazırlamak ve raporla ilgili makamlara sunmak.
r - Mevzuata uygun program değişikliklerini sunmak.
s - Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yerine getirmek.

 

 

3- Üstyapı Birimi Görevleri :

1- Milli Eğitim Müdürlüğüne ait Okulların bakım ve onarım işlerin ihale öncesi keşif ve projelerinin hazırlanması.

2- İhalesi yapılan Milli Eğitim Müdürlüğü işlerinin yer tesliminden kesin kesin kabule kadar olan yapı denetim hizmetlerini yürütmek.

3- İldeki Kamu kurum ve Kuruluşlarının ihaleli işlerinin, ihalelerinin gerçekleştirmek, yer teslim tutanakları, iş programları, geçici kabul tutanakları, kesin kabul tutanakları ve hakkedişlerinin Onaylanması.

4- İldeki diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının doğrudan temin ile yapılacak olan bakım ve onarım işlerinin yaptırılması.

5- Kanunla ve Amirler tarafından verilen diğer görevleri yapmak.