KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ

Kırıkkale İl Özel İdaresi, İl halkının mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişiliği olup, 5302 sayı Özel İdaresi Kanunu hükümleri çerçevesinde görev yapmaktadır.

İl Özel İdaresi Organları;

İl Genel Meclisi

İl Encümenini

Vali'dir.

İl Özel İdarelerinin görev ve sorumlulukları 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesinde;

İl Özel İdaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) Gençlik ve spor Sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde,

b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma (...)(1); orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında,

Yapmakla görevli ve yetkilidir. Şeklinde düzenlenmiş olup, Kırıkkale İl Özel İdaremizin Vizyon ve Misyonu aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.

VİZYONUMUZ

İlimiz Özel İdaresinde etik davranış kültürünü yerleştirmek, kaynakları etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanmak, hesap verebilirliği ve saydamlığı sağlamak, kurum kültürünü geliştirerek kurumsal kapasiteyi en iyi şekilde değerlendirmek, İl'de görev sahasına giren konularda koordine görevini üstlenerek il halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını yeterli ve kusursuz bir şekilde karşılamak,

MİSYONUMUZ

İlimiz sınırları içerisinde sağlık, tarım, gençlik ve spor, bayındırlık, kültür ve turizm, sosyal hizmetler ve eğitim, belediye sınırları dışında alt yapı, imar, ağaçlandırma, çevre yönetimi ve afet alanlarında ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak il halkının ihtiyaçlarını etkin, verimli ve düzenli bir şekilde karşılamak.