Şuayip BALCI
Ruhsat ve Denetim Müdürü

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

 

Görevin Tanımı :
Madde 1 - 5272 Sayılı Belediye Kanunun 15. maddesi dışındaki ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 7.Maddesi'nin g bendi gereğince; Büyükşehir olmayan İl Belediyeleri ve İl Merkez Belediye dışındaki ilçe ve kasaba belediyelerinde 1.nci sınıf gayri sıhhi müesseseler ile belediye mücavir alan sınırları dışında kalan; 1.inci 2.nci ve 3.üncü sınıf gayri sıhhi müesseseler ile Sıhhi müesseseler (Bakkal, Market, Lokanta, Şarküteri, Büfe, Kuruyemişçi vb.) ve 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu'nun 7. maddesi ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerlerine (Kahvehane, Kır kahvesi, Oyun Salonu, Internet Salonu, Çay Ocağı vb.) ruhsat vermek ve denetlemek.

Madde 2 - 5179 Sayılı 'Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkındaki Kanun'un 4. maddesine istinaden çıkarılan 'Gıda ve Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İşyerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetimi İstihdamı Hakkında Yönetmelik' gereğince 'Gıda Sicili' ile denetimi ile ilgili iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak

Madde 3 - Maden Kanunu ve uygulama yönetmelikleri ile İl Özel İdaresi'ne verilen tüm görevleri yerine getirmek.
Madde 4 - 4916 sayılı kanunun 167 sayılı yeraltı suları hakkındaki 927 sayılı sıcak ve soğuk maden sularının istismarı ile tesisatı hakkındaki kanunla yer altı ve kaynak sularının kiraya verilmesi.
Madde 5 - Kamu kurum ve kuruluşlarına 'hammadde üretim izin belgesi' vermek ve denetlemek.
Madde 6 - 1380 sayılı Su Ürünleri kanunu gereğince su ürünlerinin kiraya verilmesi işlemlerinin yapılması.
Madde 7 - Yer altı suları ile kaynak sularının kiraya verilmesine ait iş ve işlemleri yapmak.
Madde 8 - 3213 Sayılı Maden Kanunu kapsamındaki tüm maden gruplarının Devlet Hakkı tutarından, Özel İdare payının tahsili işlemleri ile Mevzuatla verilen diğer yasal payların takip ve tahsilini yapmak ve Mali Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli çalışmak.
Madde 9 - Çevre koruma ve kontrolü ile ilgili İl Özel İdaresi'ne verilen yetkiler çerçevesinde gerekli kontrolleri yapmak ve tedbirler almak.
Madde 10 - Maden Kanunu ve Polis Vazife ve Salahiyeti Kanunu kapsamına giren cezai işlemlerle ilgili Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapmak ve cezai işlemleri gerekli organlara bildirmek.

Madde 11 - Birimin faaliyet alanı ile ilgili yıllık programları, stratejik plan doğrultusunda hazırlamak.
Madde 12 - Birimin hizmet alanı ile ilgili aylık faaliyet raporlarını hazırlamak ve ilgili makamlara sunmak.
Madde 13 - Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yerine getirmek.