Sultan YALÇIN DİRİCAN
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Görev Tanımı :

Madde 1 - İl Özel İdareleri bünyesinde kültür varlıklarının korunmasına yönelik rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri ile bunları tamamlayan raporları hazırlayacak ve uygulayacak proje büroları oluşturmak.

Madde 2 - Kültürel değerlerin tanıtımını yapılmasına katkı sağlamak.

Madde 3 - Doğal, tarihsel, sosyal ve kültürel çevreyi korumak yaklaşımı içerisinde Turizmle ilgili yatırımları desteklemek.

Madde 4 - İlimizde turizm hareketlerinin gelişmesini teminen diğer mahalli idareler ve Kamu Kuruluşları iş birliği içerisinde ortak projeler geliştirmek.

Madde 5 - Yoksullara mikro kredi verilmesinin organize edilmesi.

Madde 6 - Asker alilerine yardım ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

Madde 7 - Yardıma muhtaç kimselere ayni ve nakti yardım yapılmasının sağlanması.

Madde 8 - İl dışında yangın veya doğal afetler meydana gelirse gerekli yardım ve destek sağlamak.

Madde 9 - Sosyal hizmet ve yardımlar için gönüllü kuruluşlar ve ilgili kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, ortak projeler üreterek, ortak çalışma alanları oluşturmak.

Madde 10 - Özürlülerin hayatlarının rahat idamesi için proje geliştirmek,sivil toplum kuruluşları veya diğer kamu kuruluşları tarafından geliştirilmiş projelere destek vermek.

Madde 11 - Milli ve dini bayramlarda Atatürk'ü Anma ve Mahalli Kurtuluş günlerinde İl Özel İdaresinde tören ve benzeri hizmetleri yönetmek.

Madde 12 - Yemekhane ve yemek ile ilgili hizmetlerin her türlü iş ve işlemlerini yürütmek.

Madde 13 - Misafirhane ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi.

Madde 14 - 5233 sayılı Terör ve Terörler Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması hakkındaki kanun gereğince yapılan müracatların sekreterya işlemlerini yürütmek.

Madde 15 - Kültürel etkinlik faaliyetlerin yapılması.

Madde 16 - Sportif faaliyetler.

Madde 17 - Sivil toplum faaliyetleri.

Madde 18 - İdarenin 15, 30, 60 dklık brifing raporlarını İl Koordinasyon Kurulu Toplantısına sunulacak yatırımlara ait bilgilerin İdareyle ilgili olarak bilgileri Power point ortamında hazırlamak bu amaçla ilgili birimlerden gelen sürekli veri akışını sağlamak.

Madde 19 - Birimin faaliyet alanı ile ilgili yıllık programları, stratejik plan doğrultusunda hazırlamak.

Madde 20 - Birimin hizmet alanı ile ilgili aylık faaliyet raporlarını hazırlamak ve ilgili makamlara sunmak.

Madde 21 - Amirlerin ve mevzuatın öngördüğü benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yürütmek.