Özkan ÇİÇEK
Bilgi İşlem Müdürü

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

 

Görevin Tanımı :
Madde 1 - İl Özel İdaresi'nin tüm bilgi işlem faaliyetlerinin planlanması, yönlendirilmesi ve koordinasyonunu sağlamak.
Madde 2 - İl Özel İdaresi'nin tüm birimlerinin bilgisayar ortamında yürütecekleri faaliyetlere yönelik gerekli eğitim ve teknik destek vermek.
Madde 3 - İdare birimleri arasında ağ, yapısal kablolama ve internet kurulumunu yapmak.
Madde 4 - Bilgisayar işletim sistemlerinin ve paket programların kurulmasını sağlamak.
Madde 5 - İdare'nin web sayfasını yapmak veya yaptırmak, güncellemek.
Madde 6 - E-Devlet projesi kapsamında tüm iş ve işlemlerin elektronik ortama aktarılması ve yürütülmesini sağlamak.
Madde 7 - İdare'nin tüm birimlerinde yürütülen iş ve işlemler ile personel hareketleri üzerine istatistiki sonuçlar çıkarmak ve bunları yayınlamak.
Madde 8 - İdare ve bağlı birimlerin arşiv ve diğer bilgi ve belgelerinin manyetik ortama aktarılması, saklanması ve korunmasını sağlamak.
Madde 9 - İdare ve bağlı birimlerine ait bilişim hizmetleri uygulamalarının sistem analizi ve ihtiyaç planlamalarını yapmak.
Madde 10 - Bilişim teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak bilgi işlem sisteminin geliştirilmesi için çalışmalar yapmak.
Madde 11 - Bilgisayarlardaki veri güvenliğinin sağlanmasına yönelik önlemleri almak, aldırmak.
Madde 12 - Bilgisayar yazılım ve donanımlar ile ilgili olarak personele verilecek hizmet içi eğitimi düzenleme amacıyla İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile işbirliğine gidilmesi.
Madde 13 - İnternet ve E-posta servislerinin yönetimi ve servislerin yönlendirilmesini yapmak.
Madde 14 - Sayısal telefon alt yapısının yönetimi ve yönlendirilmesini sağlamak.
Madde 15 - Birimin faaliyet alanı ile ilgili yıllık programları, stratejik plan doğrultusunda hazırlamak.
Madde 16 - Birimin hizmet alanı ile ilgili aylık faaliyet raporlarını hazırlamak ve raporları ilgili makamlara sunmak.
Madde 17 - Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak.

 

Gerekli Yazılım ve Dökümanlar

 

Yeni e-imza yazılımı --------->>>>>>